::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาประสิทธิ์ ฉายา สิริปญฺโญ นามสกุล ฤทธิ์มหันต์

๑๕.พระมหาประสิทธิ์


ฉายา สิริปญฺโญ

นามสกุล ฤทธิ์มหันต์

อายุ ๔๕

พรรษา ๒๕

วัดมหาธาตุ

กรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ ๒๕๔๐ภูมิลำเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจุบัน

การศึกษา ป.ธ.๙,พ.ม.พธ.บ.,พธ.ม(ปรัชญา) เป็นเจ้าคณะ ๒๒ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการแผนกธรรม เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ อาจารย์สอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

No comments:

Post a Comment