::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Thursday, May 27, 2010

ส.ณ.สาธิต นามสกุล พนารี

๑๗.ส.ณ.สาธิต
ฉายา-

นามสกุล พนารี

อายุ ๒๑

พรรษา-

วัดตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๕๒

(เป็นนาคหลวง)ชาติภูมิเป็นบุตร นายเฉลียว พนารี นางจุฬามณี บุญศรี

เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ )

ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๒๖๗/๑ หมู่ ๒ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์บรรพชา เมื่อวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓

ณ วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี พระศรีสุทธิเวที (ริด ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า เป็นพระอุปัชฌาย์การศึกษาทางสายสามัญ

พ.ศ.๒๕๔๓ จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดประชาสรรค์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๕๖ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๘ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๕๒ จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์การศึกษาทางธรรม (นักธรรม)

พ.ศ.๒๕๔๓ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๔ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

การศึกษาภาษาบาลี

พ.ศ.๒๕๔๕ สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๖ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๗ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๔ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๘ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๙ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๖ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๕๐ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๕๑ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๘ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๕๒ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้าหมายเหตุ

พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นทุนเรียนต่อเนื่อง ๔ ปี

พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย แผนกบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๖

พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย แผนกบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๘

Wednesday, May 26, 2010

พระมหาประเสริฐ ฉายา ปุณณสิริ นามสกุล ศรีสุข

๑๖.พระมหาประเสริฐ

ฉายา ปุณฺณสิริ

นามสกุล ศรีสุข

อายุ ๓๕

พรรษา ๔

วัดสุทัศนเทพวราราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๔๑

ปัจจุบัน

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาประสิทธิ์ ฉายา สิริปญฺโญ นามสกุล ฤทธิ์มหันต์

๑๕.พระมหาประสิทธิ์


ฉายา สิริปญฺโญ

นามสกุล ฤทธิ์มหันต์

อายุ ๔๕

พรรษา ๒๕

วัดมหาธาตุ

กรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ ๒๕๔๐ภูมิลำเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจุบัน

การศึกษา ป.ธ.๙,พ.ม.พธ.บ.,พธ.ม(ปรัชญา) เป็นเจ้าคณะ ๒๒ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการแผนกธรรม เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ อาจารย์สอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาจำรัส ฉายา อจโล นามสกุล เพ็ชรไพฑูรย์


๑๔.พระมหาจำรัส


ฉายา อจโล

นามสกุล เพ็ชรไพฑูรย์

อายุ ๓๓

พรรษา ๑๓

วัดมหาธาตุ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๔๖ชาติภูมิเกิดวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ณวัดหัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นามพระอุปัชฌาย์ พระครูนิยุตธรรมประวิตร วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นามพระกรรมวาจาจาย์ พระสมุห์รอด วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นามพระอนุสาวนาจารย์ พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร วัดหัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์วุฒิการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดนครสวรรค์

แผนกธรรม

พ.ศ.๒๕๓๓ สอบได้ น.ธ.ตรี ณ วัดหนองหลวง สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๓๔ สอบได้ น.ธ.โท ณ วัดหนองหลวง สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๓๕ สอบได้ น.ธ.เอก ณ วัดหัวถนนเหนือ สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

แผนกบาลี

พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ประโยค ๑-๒ ณ วัดโพธาราม สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๐ สอบได้ ป.ธ. ๓ ณ วัดโพธาราม สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๑ สอบได้ ป.ธ.๔ ณ วัดโพธาราม สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๒ สอบได้ ป.ธ.๕ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๓ สอบได้ ป.ธ.๖ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๔ สอบได้ ป.ธ.๗ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๕ สอบได้ ป.ธ.๘ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุ

พ.ศ.๒๕๔๖ สอบได้ ป.ธ.๙ ณ วัดมหาธาตุ สำนักเรียน วัดมหาธาตุทำหน้าที่การงาน ทางคณะสงฆ์และสังคมพ.ศ.๒๕๔๒ขปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นพระอนุจรนำข้อสอบไปเปิดสอบที่ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.๒๕๔๔ ป็นพระอนุจรนำข้อสอบไปเปิดสอบที่ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก

พ.ศ.๒๕๔๖ ป็นพระอนุจรนำข้อสอบไปเปิดสอบที่ วัดหลวงปรีชากูล จังหวัดปราจีนบุรี

พระมหาริด ฉายา ริตเวที นามสกุล ทับเอี่ยม

๑๒. พระมหาริด

ฉายา ริตเวที

นามสกุล ทับเอี่ยม

อายุ ๓๑

พรรษา ๑๐

วัดตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๓๗ชาติภูมิเกิด วันพุธที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๗

สถานที่เกิด : บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ ๔ (บ้านหนองน้ำ) ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก

บรรพชา : วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๑

วัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

โดยมีพระครูวิศาลกิจจานุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตากออก เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ณ พัทธสีมาวัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีพระครูนภเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นพระอุปัชฌาย์

สังกัด วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ ๐-๕๖๓๕-๙๓๑๖, ๐-๕๖๓๕-๙๑๕๑การศึกษาพ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ราษฏร์

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๒๖ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๓๐ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวรหน้าที่การงานปัจุบัน๑. เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๒. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรค์

๓. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๔. ผู้จัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา)

๕. พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดนครสวรรค์

๖. ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑

๗. ประธานกรรมการมูลนิธิวัดตากฟ้า

๘. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๙. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๓

๑๐. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

๑๑. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ผลงานดีเด่นพ.ศ.๒๕๓๘ เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับโล่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา ด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษา

ของคณะสงฆ์ ให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบัตร วัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และบาลีดีเด่น

จากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๔ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑ โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม

ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๔

พ.ศ.๒๕๔๔ รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียนดีเด่น จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับเกียรติบัตร สำนักศาสนศึกษาที่มีนักเรียนผ่านการทดสอบตามหลักสูตร

การอบรมระยะสั้นของคณะสงฆ์ภาค ๔ เป็นอันดับ ๑ จากโครงการอบรมบาลี

ก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔

พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

และบาลี จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น

ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ มหาราชินี

จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมณศักดิ์พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

ที่ พระศรีสุทธิเวที

พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช

ที่ พระราชปัญญาเวที

ส.ณ.วิวัธน์ นามสกุล บุญวัตร

๑๒.ส.ณ.วิวัธน์

ฉายา-

นามสกุล บุญวัตร

อายุ ๒๑

พรรษา –

วัดเก้าเลี้ยว

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๓๗

(เป็นนาคหลวง)ลาสิกขา

รับราชการ

ไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆ

พระมหาสุบิน ฉายา สุเมโธ นามสกุล สังข์คต

๑๑.พระมหาสุบิน

ฉายา สุเมโธ

นามสกุล สังข์คต

อายุ ๒๒

พรรษา ๒

วัดท่าพระเจริญพรต

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๓๕ลาสิกขา

ไม่ทราบรายระเอียดอื่นๆ