::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาเสนาะ ฉายา รตนปญฺโญ นามสกุล ผดุงฉัตร

๘.พระมหาเสนาะ

ฉายา รตนปญฺโญ

นามสกุล ผดุงฉัตร

อายุ ๒๔

พรรษา ๑

วัดประดิษฐาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๑๗

ชาติภูมิ(กำลังรวบรวมข้อมูล)การศึกษา-M.A.รัฐศาสตร์ จากประเทศอินเดีย

-พธด.(พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน้าที่การงาน-รับราชการ เป็นนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

-ตำแหน่งสุดท้าย นักวิชาการ 8 ว

-อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-รองประธานกรรมการคนที่ ๓ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมัยที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

-เกษียณอายุราชการแล้ววิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาเชิงวเคราะห์อานาปานัสสติกถาในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค

ชื่อผู้วิจัย : นายเสนาะ ผดุงฉัตร

ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต( พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต )งานเขียนดร.เสนาะ ผดุงฉัตร เขียนหนังสือและบทความทางด้านพุทธศาสนาหลายเรื่องลงในวารสารทางวิชาการต่างๆ เช่น แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน, หลักวาทศาสตร์,คิดได้คิดเป็น,ธรรมดาพาไป,โสตถิธรรม,อยู่ที่พอใจ,คู่มือวิชาสัมพันธ์ไทย ประโยค ป.ธ.๓,อานาปานสติกับชีวิตประจำวัน ฯลฯ

No comments:

Post a Comment