::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาทองใบ ฉายา ธีรานันโท นามสกุล หงษ์เวียงจันทร์

๗.พระมหาทองใบ

ฉายา ธีรานนฺโท

นามสกุล หงษ์วียงจันทร์

อายุ ๒๔

พรรษา ๔

วัดมหรรณพาราม

จังหวัดพระนคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๑๖ชาติภูมิเกิดเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๒ ที่บ้านหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.บรรพตพิสัย(ปัจจุบันขึ้นอยู่กับเก้าเลี้ยว) จ.นครสวรรค์

เปลี่ยนนามสกุล จาก หงษ์เวียงจันทร์ เป็น ธีรานันทางกูรการศึกษา-ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม(พ.ม.)

-พุทธศาสตรบัณฑิต สาขามนุษยสงเคราะห์ศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

-M.A. รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศอินเดีย

-M.Phil.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก London School of Economics and Political Science(LSE) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษหน้าที่การงาน-ลาสิกขา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗

-เป็นอาจารย์สอนที่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี(พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๓)

-รับราชการ แผนกผลิตข่าว กรมข่าว ทหารเรือ(พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓)

-ได้รับทุนกองทัพเรือศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ(พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๗)

-ย้ายมาเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ(๒๕๒๗-๒๕๕๒)

-วิชาที่สอนประจำ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,กฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์,จริยศาสตร์, ปรัชญา,ศาสนาเปรียบเทียบ,องค์การระหว่างประเทศ

-เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาจริยศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม

-เป็นอาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตรปริญญาโท สถาบันราชภัฏธนบุรี(ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)

-ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

-ยศครั้งสุดท้าย ก่อนเกษียณอายุราชการ พลเรือตรีปัจจุบัน


-เป็นที่ปรึกษาพิเศษ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

-เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ห้องเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สอนวิชาศาสนศึกษา, วิชารัฐศาสตร์ทั่วไป, วิชาพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

-เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ห้องเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

-เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา จิตวิทยาทั่วไป(General Psychology), และวิชา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (Society, Economy and Politics) โปรแกรมภาษาอังกฤษ(English Program) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  (Siam Technology College) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
งานทางสังคม-เป็นกรรมการบริหาร (อุปนายก,ประชาสัมพันธ์,บรรณาธิการวารสารสามัคคีสาร และวารสารสารพัด)ของสามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทยประเทศอังกฤษ) ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งสหราชอาณาจักร(ระหว่างศึกษาอยู่ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร)

-เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาไทย ณ School of Oriental and African Studies(SOAS)มหาวิทยาลัยลอนดอน

-เป็นเลขานุการกรรมการที่ปรึกษา ชมรมพุทธศาสตร์ โรงเรียนนายเรืองานเขียนงานแปลอัตชีวประวัติโยคี,บันทึกลับจากค่ายนรกนาซี, นอสตราดามุสทำนายจุดอวสานของโลก, สัมผัสที่ ๖ พลังลึกลับนอกมิติโลก,เปิดปูมชีวประวัติราชาโหรโลกนอสตราดามุส,มงคลพิธี,พุทธธรรมมหายานแบบญี่ปุ่น, ดวงดาวเผยลักษณะชายในชีวิตคุณ,พจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ฯลฯNo comments:

Post a Comment