::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาธนิต ฉายา อตฺตเวที นามสกุล อยู่โพธิ์๑.พระมหาธนิต
ฉายา อตฺตเวที
นามสกุล อยู่โพธิ์
อายุ ๒๖
พรรษา ๖
สำนักวัดมหาธาตุ
จังหวัดพระนคร
ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๔๗๕

ชาติภูมิ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่บ้านหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

หน้าที่การงานในภายหลัง

-ลาสิกขา
-รับราชการ กรมศิลปากร ตำแหน่งสุดท้าย เป็นอธิบดีกรมศิลปากร(พ.ศ.๒๔๙๙- ๒๕๑๑)
-เขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และด้านพุทธศาสนาไว้มากมาย
-ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิติตติมศักดิ์ สาขาภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร(พ.ศ.๒๕๓๒)
-เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ(ถึงแก่กรรม) สาขาการพัฒนาสังคม(ด้านศิลปวัฒนธรรม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕

คำประกาศเกียรติคุณ

นายธนิต อยู่โพธิ์ บุคคลดีเด่นของชาติ (ถึงแก่กรรม) สาขาการพัฒนาสังคม (ด้านศิลปวัฒนธรรม) ประจำพุทธศักราช ๒๕๓๕ อดีตเด็กวัดมหาธาตุ ลูกชาวนาจากจังหวัดนครสวรรค์ ในตอนปฐมวัยบรรพชาอุปสมบทใน พระพุทธศาสนา อุตสาหะเล่าเรียนพระปริยัติธรรม จนมีความรู้ความสามารถสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคซึ่งเป็นวุฒิสูงสุดของการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย เมื่อลาสิกขาบทแล้วได้ออกไปรับราชการ ด้วยความสัตย์ซื่อและขยันขันแข็ง ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจนเป็นข้าราชการสูงสุดในกรมศิลปากรจนได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดี ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทำประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติเหลือ คณนา และเมื่อเกษียณอายุราชการก็กลับเข้าวัดปฏิบิติวิปัสสนากรรมฐาน ในที่สุดก็ได้รับผลของ การปฏิบัติวิปัสสนาสมความมุ่งหมายเมื่อออกจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ได้อุตสาห รจนาหนังสือตำราเกี่ยวกับพระศาสนามากมายหลายเล่ม ล้วนแต่เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติ เป็น อุบาสกผู้มีความรู้พร้อมทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระคนหนึ่ง ซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกปัจจุบัน ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ มีความเพียรอุตสาหวิริยะควรแก่การยกย่อง เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่น หลังดังกล่าว คือ นายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมสิลปากร บุคคลดีเด่นของชาติสาขาการพัฒนา สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ ๒๕๓๕

อาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ เขียนหนังสือไว้หลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น

หนังสือเรื่อง อานิสงส์วิปัสสนากัมมัฏฐานหนังสือเรื่อง กิตติคุณหลวงพ่อเดิมบั้นปลายของชีวิต

อาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ เสียชีวิต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗

No comments:

Post a Comment