::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาเช้า ฉายา ฐิตปญฺโญ นามสกุล ยศสมบัติ๕.พระมหาเช้า

ฉายา ฐิตปญฺโญ

นามสกุล ยศสมบัติ

อายุ ๓๑

พรรษา ๑๑

วัดเขาแก้ว

จังหวัดนครสวรรค์ชาติภูมิเกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2452 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ณ บ้านพยุหะ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ บิดาชื่อโฉม มารดาชื่อน้อย มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 4 คนหน้าที่การงาน

ย้ายมาอยู่ที่วัดโพธารามเมื่อ พ.ศ. 2495 ท่านได้ย้ายจากวัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี ไปเป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม เมื่อ พ.ศ. 2498 วัดโพธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2506เป็นกรรมการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2490) เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2506)เดินทางไปต่างประเทศ-เป็นพระสังคีติการกะในการทำฉัฏฐสังคายนาพระไตรปิฎกก ที่กรุงร่างกุ้ง ประเทศพม่า ระหว่าง 11 ธันวาคม 2498- 22 กุมภาพันธ์ 2499-เดินทางไปสังเกตการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า อินเดีย ลังกา และสิงคโปร์ ท่านได้ขอพระสงฆ์ชาวพม่าและลังกามาเป็นอาจารย์สอนพระไตรปิฏกและบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงในวัดโพธาราม พม่าส่งอาจารย์มาให้ 2 รูป คือ พระอูธัมมานันทะ และพระอูโสภณะ ลังกาส่งมาให้ 1 รูป คือ พระสุมังคละเป็นนักการศึกษา-ท่านได้ส่งเสริมการศึกษามาโดยตลอด ทั้งด้านธรรม บาลี และสายสามัญ ท่านได้จัดการศึกษาบาลีและพระอภิธรรมขึ้นในวัดโพธาราม (พ.ศ. 2495) เปิดการสอนภาษาอังกฤษแก่พระภิกษุสามเณร (พ.ศ. 2499) เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่มัธยมศึกษาตอนต้นในวัดโพธาราม (พ.ศ. 2499) และตั้งโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เยาวชนโรงเรียนสัตตาหศึกษา (พ.ศ.2510)-ก่อตั้งโรงเรียนราษฏร์ของวัดเขาแก้ว ชื่อโรงเรียนพยุหะวิทยา เปิดทำการสอนสายสามัญตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.6 จนถึงปัจจุบัน ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนราษฏร์การกุศลของวัด รับนักเรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะตามลำดับดังนี้

- พระเมธีวรคณาจารย์ (พ.ศ. 2490)

- พระราชเมธีวรคณาจารย์ (พ.ศ. 2497)

- พระเทพเมธาจารย์ (พ.ศ. 2502)

- พระธรรมคุณาภรณ์ (พ.ศ. 2506)

ในบั้นปลายชีวิตพระธรรมคุณาภรณ์ได้อาพาธด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ท่านได้รับการรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลศิริราช ตลอดมา จนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2513 อายุได้ 61 ปี

No comments:

Post a Comment