::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาสฤษดิ์ ฉายา สิริธโร นามสกุล ประธาตุ

๙.พระมหาสฤษดิ์

ฉายา สิริธโร

นามสกุล ประธาตุ

อายุ ๓๑

พรรษา ๑๑

วัดราชบูรณะ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๓๒ชาติภูมิเกิด วันศุกร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่บ้านห้วยร่วม ต. ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์อุปสมบทวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระครูนิรุติธรรมธร วัดห้วยร่วม เป็นพระอุปัชฌาย์วิทยฐานะพ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยร่วม

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบูรณะวรวิหาร

เขตพระนคร กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (กศ.ม.)

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกพ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.)

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

The Degree of Philossphy (Buddhist Studies)พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)

จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง จ.นครสวรรค์

Ah Honorary Doctoratc Dcgtcc in Public Administrationงานปกครองพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นเจ้าคณะ ๓ พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์

เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์

เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์สมณศักดิ์พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร-พัดยศ

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

ในราชทินนามที่ พระศรีวิสุทธิคุณ

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช

ในราชทินนามที่ พระราชปริยัติ

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ

ในราชทินนามที่ พระเทพปริยัติเมธีสังกัดวัด วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

โทร ๐-๕๖๒๒-๐๐๐๖

No comments:

Post a Comment