::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาริด ฉายา ริตเวที นามสกุล ทับเอี่ยม

๑๒. พระมหาริด

ฉายา ริตเวที

นามสกุล ทับเอี่ยม

อายุ ๓๑

พรรษา ๑๐

วัดตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๓๗ชาติภูมิเกิด วันพุธที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๗

สถานที่เกิด : บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ ๔ (บ้านหนองน้ำ) ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก

บรรพชา : วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๑

วัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

โดยมีพระครูวิศาลกิจจานุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตากออก เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ณ พัทธสีมาวัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีพระครูนภเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นพระอุปัชฌาย์

สังกัด วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ ๐-๕๖๓๕-๙๓๑๖, ๐-๕๖๓๕-๙๑๕๑การศึกษาพ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ราษฏร์

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๒๖ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๓๐ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวรหน้าที่การงานปัจุบัน๑. เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๒. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรค์

๓. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๔. ผู้จัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา)

๕. พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดนครสวรรค์

๖. ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑

๗. ประธานกรรมการมูลนิธิวัดตากฟ้า

๘. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๙. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๓

๑๐. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

๑๑. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ผลงานดีเด่นพ.ศ.๒๕๓๘ เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับโล่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา ด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษา

ของคณะสงฆ์ ให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบัตร วัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และบาลีดีเด่น

จากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๔ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑ โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม

ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๔

พ.ศ.๒๕๔๔ รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียนดีเด่น จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับเกียรติบัตร สำนักศาสนศึกษาที่มีนักเรียนผ่านการทดสอบตามหลักสูตร

การอบรมระยะสั้นของคณะสงฆ์ภาค ๔ เป็นอันดับ ๑ จากโครงการอบรมบาลี

ก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔

พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

และบาลี จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น

ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ มหาราชินี

จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมณศักดิ์พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

ที่ พระศรีสุทธิเวที

พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช

ที่ พระราชปัญญาเวที

No comments:

Post a Comment