::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาธัญนพ ฉายา โชติปาโล นามสกุล ผิวเผือก

๖. พระมหาธัญนพ

ฉายา โชติปาโล

นามสกุล ผิวเผือก

อายุ ๒๙

พรรษา ๘

วัดภาวนาภิรตาราม

จังหวัดธนบุรี

ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๐๔ชาติภูมิ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์หน้าที่การงาน

-ลาสิกขา

-เป็นอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

-ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

-เป็นวิทยากรประจำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)

-เป็นประธานที่ปรึกษาเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบั้นปลายชีวิตถึงแก่กรรมเมื่อ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

No comments:

Post a Comment