::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Wednesday, December 2, 2009

พระมหาเจริญ ฉายา กิตติภทฺโท นามสกุล อินทรเกษตร

๓.พระมหาเจริญ
ฉายา กิตฺติภทฺโท
นามสกุล อินทรเกษตร
อายุ ๒๔
พรรษา ๔
วัดมหาธาตุฯ
จังหวัดพระนคร
ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๔๗๕

ภูมิลำเนา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

หน้าที่การงานในภายหลัง

-ลาสิกขา
-สำเร็จปริญญา ธรรมศาสตร์บัณฑิต(ธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รับราชการในราชบัณฑิตยสถาน
-เป็นกรรมการชำระปทานุกรม-พจนานุกรม หลายคณะ
-เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

เสียชีวิต พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสังกระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

No comments:

Post a Comment