::: ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ...เชิญพบกับสุดยอดของผู้มีอัจฉริยะของจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับ ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ของจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง รายนามพระภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไปสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดอื่น หรือพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่มาสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคที่จังหวัดนครสรรค์ :::

Google

Thursday, May 27, 2010

ส.ณ.สาธิต นามสกุล พนารี

๑๗.ส.ณ.สาธิต
ฉายา-

นามสกุล พนารี

อายุ ๒๑

พรรษา-

วัดตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๕๒

(เป็นนาคหลวง)ชาติภูมิเป็นบุตร นายเฉลียว พนารี นางจุฬามณี บุญศรี

เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ )

ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๒๖๗/๑ หมู่ ๒ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์บรรพชา เมื่อวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓

ณ วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี พระศรีสุทธิเวที (ริด ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า เป็นพระอุปัชฌาย์การศึกษาทางสายสามัญ

พ.ศ.๒๕๔๓ จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดประชาสรรค์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๕๖ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๔๘ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๕๒ จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์การศึกษาทางธรรม (นักธรรม)

พ.ศ.๒๕๔๓ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๔ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

การศึกษาภาษาบาลี

พ.ศ.๒๕๔๕ สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๖ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๗ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๔ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๘ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๔๙ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๖ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๕๐ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๕๑ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๘ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

พ.ศ.๒๕๕๒ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้าหมายเหตุ

พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นทุนเรียนต่อเนื่อง ๔ ปี

พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย แผนกบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๖

พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย แผนกบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๘

No comments:

Post a Comment